• sahypa-täzelikler

Biz hakda

kompaniýasy

BIZ KIM

1999-njy ýylda döredilen Modernty displeý önümleri Co., Ltd.-de 200-den gowrak işgäri bar we Hytaýyň Zhongshan şäherinde dürli displeý stendleri we önümçilik zawodlaryny öndürmäge üns berýär.Esasy önümlerimiz şulary öz içine alýar: Akril displeý stendi, metal displeý stendi, agaç displeý stendi, kosmetiki displeý stendi, aýna aýna stendi, lukmançylyk enjamlary, çakyr displeýi, Baýdak polýuslary, ýöriteleşdirilen baýdaklar we bannerler, çarçuwany açyň, banner stendi, X Banner stendi, mata banner displeýleri, çadyr, mahabat stoly, stol zyňmak, baýrak tekeri, afişa stendleri we çap hyzmatlary.

Soňky 24 ýylda döwrebap displeý önümleri içerde we daşary ýurtlarda köp sanly meşhur markalara hyzmat etdi.Onuň iň oňat, yşyklandyryjy we beýleki marka kompaniýalary köp gezek hyzmatdaşlyk etdiler.

BIRINJI SYITYASAT

Reňkinden, hilinden bolsun, duýgyny ulanyň, biz örän ýokary hilli önümler.

Baý tejribe

Soňky 24 ýylda döwrebap displeý önümleri içerde we daşary ýurtlarda köp sanly meşhur markalara hyzmat etdi.

ÜPJÜNÇILIK HYZMATY

Tejribeli hünärmenler toparymyz on ýyldan gowrak wagt bäri adaty displeý çözgütlerini döredýär.

ZHONGSHAN MODERNTY DISPLAY PRODUCTS CO., LTD

Reňkinden, hilinden bolsun, duýgyny ulanyň, biz örän ýokary hilli önümler.Önümleriň gaýtalanmagy we täzelenmeleri bilen bu öwgini ýygnaýarys.

kompaniýa011

Öňdebaryjy stend öndürijisi bolan kompaniýamyza hoş geldiňiz!Biziň borjumyz, bazardaky iň ýokary hilli, iň ygtybarly we tygşytly displeý öndürmekdir.Işiňiziň, displeýleriňiziň islendik ýagdaýa taýýardygyna baglydygyna düşünýäris.Şonuň üçin her tekjäni öndürmekde jikme-jikliklere uly üns berýäris.

Tejribeli hünärmenler toparymyz on ýyldan gowrak wagt bäri adaty displeý çözgütlerini döredýär.Bu pudakdaky baý tejribämiz, diňe ýokary derejeli materiallardan ýasalan ajaýyp önümler bilen üpjün etmegimize ynanmagyňyzy aňladýar.Iň ýokary ussatlyk we takyk in engineeringenerçilik bilen, her raf geljekde uzak möhletli ulanmak üçin ýeterlik çydamly bolmak bilen, zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi.

Stiliňize we býudjetiňize laýyk birini aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz, displeýiň köp görnüşini hödürleýäris.Adaty agaç taýajyk bolsun ýa-da döwrebap aýna tekizleýiş ulgamy bolsun, ähli ululykdaky kärhanalar üçin iň oňat wariantymyz bar!Productshli önümlerimiz jikme-jik gurnama görkezmeleri we zerurlyk ýüze çykan halatynda size ýol görkezjek peýdaly müşderi hyzmaty işgärleri bilen gelýär.

Täze displeý çözgüdi üçin ýasalan ýönekeý onlaýn sargyt ulgamymyz bilen hiç haçan aňsat bolmady!Diňe talaplaryňyza laýyk gelýän rack görnüşini saýlaň we sargydyňyzy onlaýn ýagdaýda ýerleşdiriň - kynçylyksyz!Şeýle hem, ýük daşamak, gurnama kömegi, önümi özleşdirmek opsiýalary we başgalar ýaly birnäçe goşmaça hyzmatlary hödürleýäris - häzirki wagtda pudagyň beýleki öndürijileri bilen deňeşdirilende ýeňip bolmajak bahalarda!

toparymyz
sahypa

HYZMATLARymyz

“Display Rack Manufacturer Inc.” -de, öndürýän her önümimiziň arkasynda durýarys, sebäbi müşderini kanagatlandyrmak hemişe birinji orunda durýar;Her bir müşderiniň aýratyn ülňülerine we talaplaryna laýyk gelýän her gezek ajaýyp ygtybarly displeý gowşurylanda hiç bir işiň yzyna gaýtarylmajakdygyna ýa-da kanagatlanarly däldigine göz ýetirmek.Şonuň üçin bölek satuw ammary ýa-da ammar saklaýyş ulgamy bolsun;Ofis bölümi bölüji ýa-da restoran menýu tagtasy - size haýsy taslama gerek bolsa;“Display Rack Manufacturer Inc.” -de biliň.