• sahypa-täzelikler

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Dükanym üçin laýyk elektron çilim görkezýän şkafy nädip saýlamaly?

  Dükanym üçin laýyk elektron çilim görkezýän şkafy nädip saýlamaly?

  Elektron çilimleri we bug önümlerini bölekleýin gurşawda görkezmek barada aýdylanda, özüne çekiji we işleýän displeýiň bolmagy gaty möhümdir.Gowy işlenip düzülen elektron çilim ekrany şkafy diňe bir önümiň görmegeýligini ýokarlandyrman, eýsem önümi tertipleşdirmäge we görkezmäge kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Elektron çilim görkezmek şkafyny ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

  Elektron çilim görkezmek şkafyny ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

  Elektron çilim önümlerini satýanlar, elektron çilim pudagynda satyjylaryň we kärhanalaryň arasynda barha meşhur bolýar.Bu ýöriteleşdirilen şkaflar, elektroniki suwuklyklar, wape ruçkalary we esbaplary ýaly köp sanly elektron çilim önümlerini görkezmek üçin niýetlenendir.Bu makalada peýdasyny öwreneris ...
  Koprak oka
 • Wape displeý kabinetini nädip sazlamaly Va Wape displeý kabinet zawodyny ýa-da dizaýn kompaniýasyny saýlaň

  Wape displeý kabinetini nädip sazlamaly Va Wape displeý kabinet zawodyny ýa-da dizaýn kompaniýasyny saýlaň

  Wape displeý şkafyny özleşdirmek, wape displeý şkaf zawody ýa-da dizaýn kompaniýasy arkaly amala aşyrylyp bilner.Ine, her bir wariant üçin göz öňünde tutulmaly ädimler: Wape displeý kabinet zawody: ýöriteleşen abraýly wape displeý şkaf zawodyny gözläň we saýlaň ...
  Koprak oka
 • 135-nji kanton ýarmarkasynda hytaý displeý zawody bilen nädip tanyşmaly?

  135-nji kanton ýarmarkasynda hytaý displeý zawody bilen nädip tanyşmaly?

  135-nji kanton ýarmarkasy 2024-nji ýylyň 15-nji aprelinde açylar. Birinji tapgyr: 2024-nji ýylyň 15-19-njy aprelinde;Ikinji etap: 2024-nji ýylyň 23-27-nji aprelinde;Üçünji etap: 2024-nji ýylyň 1-5-nji maýy;Sergi döwrüni çalyşmak: 20-22-nji aprel, 2024-nji ýylyň 28-30-njy apreli. Sergi temasy Birinji tapgyr: elektron sarp ediş harytlary we inf ...
  Koprak oka
 • Vape displeý kabinetini nädip öndürmeli?

  Vape displeý kabinetini nädip öndürmeli?

  Elektron çilim displeý şkaflary bilen tanyşlyk: Elektron çilim satýanlar üçin ajaýyp we amaly çözgütler Elektron çilim pudagynyň ösmegi bilen, elektron çilim önümleri üçin owadan we amaly görkeziş çözgütleriniň zerurlygy barha möhüm bolup başlady.Elektron çilim satýanlar ...
  Koprak oka
 • Wape dükanynyň ekrany barada maglumat

  S: Wape dükanynyň ekrany näme?J: Wape dükanynyň displeýi, üzüm dükanynda satylyp bilinjek bug bilen baglanyşykly önümleriň we esbaplaryň görkezilişi.Müşderileri özüne çekmek we elýeterli önümleriň wizual şekillendirilmegi üçin döredildi.S: Haýsy görnüşler ...
  Koprak oka
 • Ekran stendi näme?

  Ekran stendine salgylanyp biler: “Yiji rack”: esasan sergiler ýa-da wagtlaýyn dükanlar üçin ulanylýar.Roll-up banner: esasan durýan afişalar üçin ulanylýar.Tory çekmek aňsat: ekranyň yza çekilip bilinýän stendini giňeltmek üçin ekrany çekiň.Maglumat tekjesi: Ulanylan dik displeý ...
  Koprak oka
 • ABŞ-nyň elektron çilim bazary derňewi Çeşme

  ABŞ-nyň elektron çilim bazarynyň göwrümi, 2023-nji ýylda 30.33 milliard dollardan 2028-nji ýylda 57,68 milliard dollara çenli ýokarlanar we çak edilýän döwürde (2023-2028) 13,72 göterim CAGR hasaba alynar.Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy üçin çilimkeşleriň CO täsir etmek howpy has ýokary ...
  Koprak oka
 • Temmäki görkeziş kabineti barada maglumat

  1. Temmäki görkezýän şkaf näme?Temmäki displeýi, çilim, sigara we temmäki esbaplary ýaly dürli temmäki önümlerini görkezmek üçin bölekleýin gurşawda ulanmak üçin niýetlenen mebel bölegi.2. Temmäki displeý şkaflarynyň aýratynlyklary näme?Bu kabinet ...
  Koprak oka
 • Temmäki Displeý Kase öndürijisini nädip saýlamaly

  Temmäki ekrany şkaf öndürijisini saýlanyňyzda, işiňiz üçin iň oňat hilli önüm alýandygyňyzy göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar.Temmäki displeý şkaflary, temmäki önümleriniň satylýan islendik bölek ýerinde möhüm gural, şonuň üçin manuf tapmak gaty möhümdir ...
  Koprak oka
 • Agaçdan ýasalan gaplar üçin tagtalaryň klassifikasiýasy?

  Agaç displeý stendiniň bilimleri: commonly ard Şkaflarda köplenç ulanylýan birnäçe tagtalar aşakdakylardyr: 1 fir Çig integral tagtalara giriş: arça tagtalaryna barmak bilen birleşdirilen tagtalar hem diýilýär.Olary ownuk böleklere bölýärler we ýelim ähli bogunlarda ulanylýar;Ikinjiden, munuň agajy ...
  Koprak oka
 • Soraglar ig Çilimiň görkezilýän stendi

  1. Çilim displeýi näme?Çilim displeýleri bölek satuw dükanlary tarapyndan dürli çilim markalaryny görkezmek we tanatmak üçin ulanylýan gurallardyr.Müşderileriň ünsüni özüne çekmek we satyn almaga höweslendirmek üçin döredildi.2. Bölek satuw dükanlary üçin çilim displeýiniň artykmaçlyklary näme? ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4