• sahypa-täzelikler

Kazyýet

Garşy yşyklandyryş

Ajaýyp “Op Lighting Fixture Showroom Design”, üns bilen tertipleşdirilen yşyklandyryş enjamlary bilen doldurylan giň meýdany öz içine alýar, hersi ýumşak we ýyly öwüşgin çaýýar we ýagtylygyň we kölegäniň özüne çekiji täsirini döredýär.Sergi zalynda döwrebap we minimalistik estetika bar, ak reňkli diwarlar we ýalpyldawuk pollar enjamlaryň ýagtylygyny görkezýär.Otag açyk pol meýilnamasy bilen bezelendir, bu ýere gelýänlere dürli yşyklandyryş wariantlary bilen erkin öwrenmäge we täsirleşmäge mümkinçilik berýär.Gurluşlaryň özleri, “Op Lighting” -iň dizaýnlarynyň köp taraplydygyny görkezýän ajaýyp çilimlerden başlap, häzirki maýatnik çyralaryna çenli dürli görnüşlerde bolýar.Boşluk seresaplylyk bilen yşyklandyrylýar, daşky gurşawy güýçlendirýär we her guralyň çylşyrymly jikme-jikliklerini we ussatlygyny görkezýär.Umumy täsir, myhmanlary Op Lighting dünýäsine çümmäge çagyrýan çylşyrymly we nepislikdir.Professional DSLR kamerasy bilen düşürilen fotosurat, sergi otagynyň giňligini we jikme-jikliklerini almak üçin giň burçly linzany ulanyp

Indiki waka
Indiki waka

Çakyr dükanynyň stend dizaýny-WULIANGYE çakyr topary