• sahypa-täzelikler

Önümçilik prosesi

Ekran halatlarynyň önümçiligini özleşdirmek prosesi aşakdaky ädimleri öz içine alýar:

1. Talap derňewi: müşderiler bilen zerurlyklaryna we garaşýan zatlaryna düşünmek üçin aragatnaşyk şkafynyň maksady, görkezilýän zatlaryň görnüşi, görkeziş şkafynyň ululygy, reňki, materialy we ş.m.

2. Dizaýn shemasy: müşderiniň isleglerine görä, displeýiň daşky görnüşini, gurluşyny we işleýşini dizaýn ediň we müşderini tassyklamak üçin 3D öwüşginleri ýa-da el bilen eskizleri beriň.

3. Çyzgyny tassyklaň: jikme-jik dizaýny we material saýlamasyny goşmak bilen müşderi bilen displeý şkafynyň meýilnamasyny tassyklaň.

4. Nusga ýasamak: müşderini tassyklamak üçin displeý şkaflarynyň nusgalaryny ýasamak.

5. Önümçilik we önümçilik: Müşderiniň tassyklamasyndan soň, material satyn almak, gaýtadan işlemek, gurnamak we ş.m. ýaly şkaflaryň önümçiligine başlaň.

6. Hil barlagy: displeý şkafynyň müşderileriň talaplaryna we ülňülerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin önümçilik barlagynda hil barlagy geçirilýär.

7. Satuwdan soňky hyzmat: kepillik, tehniki hyzmat, çalyşýan bölekler we ş.m. goşmak bilen satuwdan soňky hyzmaty beriň.

DSC08711

Önümçilik liniýasy - enjam

Material tapgyr:dizaýn talaplaryna laýyklykda sowuk materiallardan polat plastinka, poslamaýan polat, demir turba we ş.m. ýaly metal materiallary satyn alyň.

Material kesmek:Demir materiallary gerekli ululykda kesmek üçin kesiji maşyn ulanyň.

Kebşirlemek:Kebşirlemek, metal plitalary ekranyň gabygyna ýygnamak üçin kebşirleýiş maşynynyň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Faceerüsti bejermek:Kebşirlenen displeý şkafynyň ýerüsti bejergisi, meselem, çägelemek, poroşok sepmek we ş.m.

Hil barlagy:Hiliň talaplara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin displeý şkafyny giňişleýin gözden geçiriň.

Önümçilik liniýasy - agaç işläp bejermek

Material satyn almalar:Dizaýn meýilnamasyna laýyklykda zerur agaç tagta, faner, MDF, melamin tagtasy we ş.m. satyn alyň.

Kesmek we gaýtadan işlemek:Dizaýn shemasyna laýyklykda, agaç gerekli ululykda, ýerüsti bejermekde we gaýtadan işlemekde, perforasiýa, gyrada we ş.m. kesilýär.

Faceerüsti bejermek:displeý şkafynyň ýüzüni has owadan etmek üçin çägelemek, reňklemek, film we ş.m.

Gurnamak we ýygnamak:gaýtadan işlenen agaç we enjam esbaplary dizaýn meýilnamasyna laýyklykda, şkafyň esasy gurluşyny, aýna gapylary, lampalary we ş.m.

Hil barlagy:Hiliň talaplara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin displeý şkafyny giňişleýin gözden geçiriň.

DSC083331