• sahypa-täzelikler

Jübi telefonynyň aksesuar displeýi öndürijisi

Jübi telefonynyň aksesuar displeýi 2

Öýjükli telefon aksesuarlary görkezmek stendi

Jübi telefon enjamlarynyň bölek satuwy, jübi telefonynyň ykdysadyýetiniň ösmegi bilen moda pudagyna öwrüldi.Telefon haltalaryny satýan dükanlar iş köçesiniň hemme ýerinde.Bölek satyjy, adatça toparlaryň giňligi we potensial girdeji sebäpli telefon halatlary üçin bölek dükany açmagy saýlaýar.Ajaýyp ykjam enjamlar dükanynda üstünlikli işlemek üçin ajaýyp telefon korpuslary zerurdyr.Mundan başga-da, dükanlaryň köpüsi mümkin boldugyça köp önüm görkezmek üçin elýeterli ýerlerden iň köp peýdalanýarlar, sebäbi saýlamak üçin müňlerçe dürli telefon halatlary bar.Netijede, iň meşhur dizaýnlar indi diwar displeý şkaflary, diwar saklaýyş bölümleri we diwar displeýleri.

Ekranyň stendleri, diwar şkaflary we jübi telefonlary üçin gaplar Modernty Display-den satyn alyp bolýar.Dispokarky displeý tekjelerini, diwar displeýlerini ýa-da gondola tekjelerini gözleýän bolsaňyz, iň oňat dizaýny hödürleýäris.Jübi telefon dükanlary üçin displeý mebelleriniň iň köp öndürijisi bolmak bilen, lomaý telefon garnituralaryny displeýleri we displeýleri hödürleýäris;telefon dükanlary bäsdeşlik bahalarynda premium gutarýan diwar displeý enjamlaryny ulanýarlar.Iň oňat ekran tekjelerini tapmak üçin web sahypamyza giriň.

1999-njy ýylda esaslandyryldy ,25 ýylTejribe

EM / ODMhoş geldiňiz, doly özleşdirmek hyzmaty

Çalt nusga 5-7 gün

MOOK we nusgalar ýok

Iň gysga önümçilik wagtywe gyssagly töleg alynmaýar

Jübi telefonynyň aksesuar displeýi öndürijisi
  • Jübi telefonynyň aksesuar displeý rack kabeli displeý rack

 

 

  • 360 dereje Ekranyň gulagy we akril aýlanýan displeý stendi
  • Nauşnik telefon displeýi

Jübi telefonynyň aksesuar displeý rack kabeli displeý rack

360 dereje Ekranyň gulagy we akril aýlanýan displeý stendi

Nauşnik telefon displeýi

MOQ: 100 sany
Mysal üçin wagt: 3-7
Günler Önümçilik wagty: 15-30 gün
Baha: Ululygyna we mukdaryna baglylykda, maslahatlaşyp bilersiňiz
Gaplamak: 1.Suw geçirmeýän plastmassa film bilen örtüň
2. Damla garşy EPS köpügi
3. Iki gatly goňur karton kostýum
4. Her burç burç ýassygy bilen goralýar
5. Islendik iberiş üçin daşarky çüýlenen agaç zolaklar

MOQ: 100 sany
Mysal üçin wagt: 3-7
Günler Önümçilik wagty: 15-30 gün
Baha: Ululygyna we mukdaryna baglylykda, maslahatlaşyp bilersiňiz
Gaplamak: 1.Suw geçirmeýän plastmassa film bilen örtüň
2. Damla garşy EPS köpügi
3. Iki gatly goňur karton kostýum
4. Her burç burç ýassygy bilen goralýar
5. Islendik iberiş üçin daşarky çüýlenen agaç zolaklar

MOQ: 100 sany
Mysal üçin wagt: 3-7
Günler Önümçilik wagty: 15-30 gün
Baha: Ululygyna we mukdaryna baglylykda, maslahatlaşyp bilersiňiz
Gaplamak: 1.Suw geçirmeýän plastmassa film bilen örtüň
2. Damla garşy EPS köpügi
3. Iki gatly goňur karton kostýum
4. Her burç burç ýassygy bilen goralýar
5. Islendik iberiş üçin daşarky çüýlenen agaç zolaklar

Bu goşa gapdal öýjükli telefon esbaplary, telefon garnituralaryny, telefony görkezmek üçin ulanylýar

Gulak we zarýad beriji bölüm üçin stend

Bu öýjükli telefon esbaplary ekrany, telefon garnituralaryny, telefony görkezmek üçin ulanylýar

    • Gulak we jübi telefonynyň garnituralary üçin “Customaziton” nyşany görkeziş bölümi

Bu öýjükli telefon esbaplary ekrany, telefon garnituralaryny, telefony görkezmek üçin ulanylýar

Ekranyň stend çözgüdini özleşdirmäge başlalyň

Telefon dükany we sanly dükan üçin öýjükli telefon displeýiniň 100+ çeşmesi we öýjükli telefon esbaplary.Hytaýyň Zhongshan şäherinde jübi telefonyny öndüriji.Tamamlamalary spesifikasiýaňyza düzüp bileris.ieable

20170513105001_94271
HYZMATDAŞ sanly önümler GÖRNÜŞ

Öýjükli telefon garnituralaryny görkezmek üçin rack nusgasyny nädip almaly?

01

Pikirleriňizi söz ýa-da şekil bilen iberiň

Nauşnik telefon displeýi (4)

02

2-nji ädim: Mugt çeper eserler

Nauşnik telefon displeýi (9)

03

3-nji ädim: Inersenerler önümçilik meýilnamalaryny özleşdirýärler

Nauşnik telefon displeýi (6)

04

Hakyky öýjükli telefon garnituralarynyň görkeziş stendine serediň

Nauşnik-telefon-displeý-stend

Sorag-jogaplar - Öýjükli telefon aksesuarlaryny görkezmek stendi

1. Jübi telefonynyň aksesuar displeýi näme?

Jübi telefonynyň aksesuar displeýi, öýjükli telefonlar üçin gaplar, zarýad berijiler, nauşnikler we ekran goragçylary ýaly dürli enjamlary görkezmek we tertiplemek üçin döredilen ýöriteleşdirilen gural.Adatça müşderileri özüne çekmek we satuwy höweslendirmek üçin bölek satuw dükanlarynda ýa-da söwda sergilerinde ulanylýar.

2. Jübi telefonynyň aksesuar displeýi nähili işleýär?

Ekranyň stendi, adatça, dürli öýjükli telefon esbaplaryny görkezip boljak birnäçe tekjelerden ýa-da bölümlerden durýar.Müşderilere opsiýalara aňsatlyk bilen göz aýlamaga we zerur esbaplary saýlamaga mümkinçilik berýär.Stend, müşderilere satyn almak kararyna gelmegini aňsatlaşdyrýan, göze ýakymly we işlemeli.

3. Jübi telefonynyň aksesuar displeýini ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

Jübi telefonynyň aksesuar displeýini ulanmak birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Garnituralary özüne çekiji görnüşde tertipleşdirmäge we görkezmäge kömek edýär, müşderileriň gözleýän zadyny tapmagyny aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem giňişligi ulanmagy has köpeldýär we inwentarlary netijeli dolandyrmaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, oňat dizaýn edilen displeý umumy söwda tejribesini ýokarlandyryp we satuwy artdyryp biler.

4. Jübi telefonynyň aksesuar displeýi düzülip bilnermi?

Hawa, köp öýjükli telefon aksesuar displeýleri aýratyn talaplara laýyklaşdyrylyp bilner.Satyjylar dükanlarynyň markalaryna laýyk gelýän stendiň ululygyny, görnüşini we reňkini saýlap bilerler.Şeýle hem, özboluşly we şahsylaşdyrylan displeý döretmek üçin stendine logotipini ýa-da mahabat habarlaryny goşup bilerler.

5. Dükanym üçin jübi telefonynyň aksesuar displeýini nädip saýlamaly?

Jübi telefonynyň aksesuar displeýini saýlanyňyzda, dükanyňyzdaky boş ýer, görkezmek isleýän esbaplaryňyzyň görnüşleri we dükanyňyzyň umumy estetikasy ýaly faktorlary göz öňünde tutuň.Berk, ýygnamak aňsat we göze ýakymly stend gözläň.Şeýle hem, inwentaryňyzy ýerleşdirmek üçin ýeterlik bölümler ýa-da tekjeler bolmaly.

6. Jübi telefonynyň aksesuar displeýini başga maksatlar üçin ulanyp bolarmy?

Jübi telefonynyň aksesuar displeýleri, esasan, öýjükli telefon enjamlaryny görkezmek üçin döredilen hem bolsa, şaý-sepler, sagatlar ýa-da kiçi elektronika ýaly beýleki ownuk zatlary görkezmek üçin hem ulanylyp bilner.Bu stendleriň köp taraplylygy olary dürli bölekleýin gurşaw üçin gymmatly baýlyga öwürýär.

7. Jübi telefonynyň aksesuar displeýini nädip saklamaly?

Jübi telefonynyň aksesuar displeýini saklamak üçin, ýumşak ýuwujy serişde we ýumşak mata bilen yzygiderli arassalaň.Abraziw arassalaýjylary ýa-da ýüzüni çyzyp bilýän gödek materiallary ulanmakdan gaça duruň.Boş nurbatlary ýa-da bölekleri barlaň we zerur bolsa berkidiň.Garnituralary yzygiderli täzeden açyň we ekrany täze we özüne çekiji etmek üçin täzeden tertipläň.

8. Jübi telefonynyň aksesuar displeýini onlaýn satyn alyp bilerinmi?

Hawa, öýjükli telefonyň aksesuarlaryny görkezýän stendleri hödürleýän köp sanly onlaýn satyjylar we üpjün edijiler bar.Olaryň kataloglaryna göz aýlap, bahalary deňeşdirip, zerurlyklaryňyza laýyk birini saýlap bilersiňiz.Satyn almazdan ozal ölçeglerini, aýratynlyklaryny we müşderileriň synlaryny barlaň.

9. Jübi telefonynyň aksesuar displeýi göçme bolup bilermi?

Jübi telefonynyň aksesuar displeýleriniň köpüsi göçme görnüşde döredildi.Olary aňsatlyk bilen söküp, söwda sergilerine ýa-da beýleki çärelere daşamak üçin gaplara gaplap bolýar.Göçme stendlerde köplenç ýeňil materiallar we amatlylyk üçin çalt ýygnamak mehanizmleri bar.

10. Jübi telefonynyň aksesuar displeýini yşyklandyryş bilen alyp bilerinmi?

Hawa, käbir öýjükli telefon aksesuar displeýleri, garnituralaryň görünmegini we görkezilmegini ýokarlandyrmak üçin içerki yşyklandyryş aýratynlyklary bilen gelýär.Bu stendlerde adatça tekjelere ýa-da bölümlere integrirlenen LED çyralary bolup, önümleri özüne çekýän we ünsi çekýän gowy yşyklandyrylan displeý üpjün edilýär.

Jübi telefonynyň garnituralary barada stend

Jübi telefonynyň garnituralaryny görkezmek stendini nädip öndürmeli

Ilki bilen, jübi telefonymyzdaky esbaplary öndürmek prosesi ýokary hilli materiallary seresaplylyk bilen saýlamakdan başlaýar.Ekranymyzyň diňe bir göze ýakymly bolman, eýsem çydamly bolmagyny üpjün etmek üçin akril, metal we agaç ýaly çydamly, ýöne ýeňil materiallary ulanýarys.

Öýjükli telefon aksesuar displeýleriniň dogry öndürijisini nädip saýlamaly?

Häzirki zaman sanly döwürde jübi telefonlary aragatnaşyk, güýmenje we öndürijilik üçin aýrylmaz gural boldy.Smartfonlaryň meşhurlygynyň artmagy bilen, telefon haltalary, zarýad berijiler we ekran goragçylary ýaly ykjam telefon enjamlaryna isleg artdy.Bölek satyjy hökmünde
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň