• sahypa-täzelikler

Awtoulag tigirli displeý stend teker teker ekrany teker öndürijisini görkezýär

Awtoulag tigirli displeý stend teker teker ekrany teker öndürijisini görkezýär


 • Önümiň ady:Tigir ekrany
 • Önümiň ululygy:özleşdirmek
 • Ulanylan materiallar:metal
 • Reňk üýtgeýän ýagtylyk çeşmesi:Gara (beýleki reňkler düzülip bilner)
 • * Gysga gurşun wagty ::önümçilik wagty iň köp 30 gün,
 • * Ajaýyp hil ::24 ýyllyk tejribe
 • * Kiçi MOQ:Diňe 200-500 sany
 • * OEM & ODM ::logotipiňiz, dizaýnyňyz we gaplamaňyz bilen,
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Awtoulag tigirli displeý stend teker teker ekrany teker öndürijisini görkezýär

  Metal displeý stendi

  Tigir görkezilýär

  Modernty Display Products Co., Ltd.

  1999-njy ýylda döredilen “Modernty Display Products Co., Ltd.” özüni displeý stendleriniň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde görkezdi.Iki onýyllykdan gowrak tejribe we 200-den gowrak hünärli işgäri bolan bu kompaniýa Hytaýyň Zhongshan şäherinde hil we täzelik bilen manydaş boldy.

  Awtoulag tigirleriniň displeýleri we olaryň gymmaty
  Tigirleri we tekerleri görkezmegiň amaly usuly bilen üpjün edýändigi sebäpli awtoulag pudagynda awtoulag tigirleriniň stendleri möhümdir.Müşderileri özüne çekmekden başga-da, umumy söwda tejribesini hem ösdürýärler.

  Müşderiňiziň logotipini görkezmek stendini nädip sazlamaly

  Müşderiniň nyşanyny tigirli displeýde sazlamak, marka şahsyýetiňizi güýçlendirmek bilen bir hatarda ekrana şahsylaşdyrylan goşmaçany goşmagyň ajaýyp usulydyr.Muny nädip etmelidigi barada ädimme-ädim gollanma:

  konsentrator teker
  1. Tigir displeýiňizi saýlaň: Birinji ädim, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän tigir displeýiniň görnüşini saýlamakdyr.Saýlan tekjäňiziň özleşdirmäge mümkinçilik berýändigine göz ýetiriň, sebäbi ähli raflar bu maksat bilen döredilmedi.
  2. Öndüriji ýa-da üpjün ediji bilen habarlaşyň: Hususylaşdyrma talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin tigir displeýiniň öndürijisine ýa-da üpjün edijisine ýüz tutuň.Logotipiňiziň göwrümi, ýerleşişi we dizaýny barada jikme-jiklikler beriň.
  3. Logotipiňizi beriň: Kompaniýanyň nyşanyny ýokary çözgütli formatda öndüriji bilen paýlaşyň.Adatça, AI ýa-da EPS ýaly formatdaky wektor faýllary logotipi düzmek üçin iň oňat işleýär.Bu, logotip ulalanda hilini saklamagyny üpjün edýär.
  4. Dizaýn opsiýalaryny ara alyp maslahatlaşyň: Logotipiňiziň ekranda nähili görünmegini islemek üçin öndüriji bilen hyzmatdaşlyk ediň.Dürli wariantlardan saýlap bilersiňiz, şol sanda:
  5. Kararlar ýa-da stikerler: Bular displeýiň ýüzüne aňsatlyk bilen ulanylyp bilinýän ýelim logotiplerdir.
  6. Silüpek ekrany çap etmek: Bu usul logotipiňizi tekjäniň ýüzüne gönüden-göni çap etmegi öz içine alýar.Çydamlylygy we hünär görnüşini hödürleýär.
  7. Grafika ýa-da nagyşlamak: Has hemişelik we ýokary derejeli gutarmak üçin logotipiňizi tekeriň üstünde oýmagy ýa-da nagyşlamagy göz öňünde tutuň.
  8. Reňkleri we ýerleşişi saýlaň: Logotipiňiz üçin isleýän reňkleriňizi görkeziň.Reňkleriň markaňyzyň reňk shemasyna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.Şeýle hem, logotipiň nirede goýulmagyny isleýän displeýiň üstünde maslahatlaşyň.Umumy ýerlerde ýokarky sözbaşy, gapdal ýa-da öň panel bar.
  9. Subutnamany gözden geçiriň: Düzeltmek prosesi başlamazdan ozal öndürijiden logotipiňiziň ekrana nähili görünjekdigini subut etmegi ýa-da masgaralamagyny haýyş ediň.Garaşýanlaryňyza laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin üns bilen gözden geçiriň.
  10. Dizaýny tassyklaň: Dizaýn bilen razy bolanyňyzdan soň, ýazmaça ýa-da e-poçta arkaly tassyklaň.Bu, özleşdirme saýlawlaryňyzyň tassyklamasy bolup hyzmat edýär.
  11. Önümçilik we eltip bermek: Öndüriji, spesifikasiýalaryňyza görä tigir displeýini özleşdirmegi dowam etdirer.Saýlanan usula baglylykda bu birneme wagt alyp biler.Gurlup gutarylandan soň, ýöriteleşdirilen raf ýerleşýän ýeriňize eltiler.
  12. Hil barlagy: customöriteleşdirilen tigir displeýini alanyňyzdan soň, logotipiň takyk we özüne çekiji ulanylýandygyna göz ýetiriň.Kemçilikleri ýa-da meseleleri barlaň.

  Zawodymyz

  MODERNTY DISPLAY STAND KOMPANI -ASY-BIR ädim ädimini birleşdirmek

  “Modernty Display” -iň adaty POP displeý dizaýny we önümçilik desgasy Hytaýyň Zhongshan şäherinde ýerleşýär.1999-njy ýyldan başlap, 10000 inedördül metrde 380-den gowrak adam işledi. Aşakdaky ussahanalar bar: ammar, zawod ofisi, sergi zaly, doly tozansyz boýag ussahanasy, polat ussahanasy, demir ussahanasy, akril ussahanasy , sanjym galyplary we gurnama ussahanasy.Kosmetika, alkogol, şaý-sepler, sagatlar, eşikler, telefonlar, sanly önümler, optiki, aýakgap we sumkalar üçin dükan mebelleri bilen üpjün edýäris.

  Sorag-jogaplar (Freygy-ýygydan soralýan soraglar)

  1. Markamyň estetikasyna laýyk gelýän awtoulag tigirli displeýini sazlap bilerinmi?

  Elbetde!“Modernty Display Products Co., Ltd.”, displeýiňiziň markaňyzyň şahsyýetine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin özleşdirme opsiýalaryny hödürleýär.

  2. Awtoulag tigirli displeýler kiçi we uly sergi otaglary üçin amatlymy?

  Hawa, bu displeý stendleri dürli ölçeglerde we dizaýnlarda bar we olary ähli terezilerdäki kärhanalar üçin amatly edýär.

  3. Awtoulag tigirleriniň displeýleriniň gurluşygynda köplenç haýsy materiallar ulanylýar?

  Akril, metal we agaç ýaly materiallar ýygy-ýygydan ulanylýar, bu islegleriňize we zerurlyklaryňyza laýyk birini saýlamaga mümkinçilik berýär.

  4. Modernty Display Products Co., Ltd.-den beýleki önümler üçin displeý sargyt edip bilerinmi?

  Elbetde!Dürli pudaklar we önümler üçin displeý çözgütleriniň giňişleýin toplumyny hödürleýärler.

  5. Modernty Display Products Co., Ltd. katalogyna we hyzmatlaryna nädip girip bilerin?

  E-poçta ibermek arkaly indi giriň:windy@mmtdisplay.com.cn.Olaryň tekliplerini öwreniň we displeý çözgüdiňizi şu gün ýokarlandyryň!


 • Öňki:
 • Indiki: