• sahypa-täzelikler

Supermarketiň mahabaty Ekranyň stendi

Supermarketiň mahabaty Ekranyň stendi

Iýmit kartoşka çipleri üçin supermarket displeý stendleri, kofe noýbasy şokolad ýörite bölek karton pol displeýi, piwo, çakyr, içgi önümleriniň satuwy üçin.

Supermarketiň mahabaty Ekranyň stendi

Öňe sürmek üçin berk içerki gurluş optical Her bir taslama üçin optiki dükanlar, kosmetika dükanlary, supermarketler, söwda merkezi we ş.m. ýaly ýük göteriji synag geçiriler, kafel dükanlaryna, kosmetika dükanlaryna, kitap dükanlaryna bir gezeklik mebel çözgütlerini hödürleýäris. , egin-eşik dükanlary, aýakgap dükanlary, şeýle hem dürli bölek dükanlary.


 • Önümiň ady:Metal displeý
 • Reňk:Ak / çal / gara / adat
 • Ölçegi:özleşdirilen
 • Esasy material:Metal
 • Haryt prosesi:Poroşok bilen örtülen , KD gurluşy
 • Gurluşy:Downykyl
 • MOQ:100 sany
 • Mysal üçin wagt:3-7 gün
 • Önümçilik wagty:15-30 gün
 • Baha:Ululygyna we mukdaryna baglylykda maslahat bermäge hoş geldiňiz
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Supermarketiň mahabaty Ekranyň stendi

  ÜSTÜNLIKLER

  Iň ýokary müşderileriň köpüsi bilen uzak möhletli işewür gatnaşyklarymyz bar

  we "ilkinji müşderi" pelsepämiz bilen dünýädäki markalar.

  Zawod HYZMATY HYZMATY

  Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin hünär dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Düzeltmek prosesi çalt we ýokary hilli.

  AIFRATYN GÖRNÜŞLER GÖRNÜŞLERI

  Ekranlarymyz standartlaşdyrylan standartlara laýyklykda öndürilýär we mukdaryna we talaplaryna görä bahalandyrylýar.

  vadv (2)
  vadv (1)
  vadv (3)

  Talap derňewi

  Müşderiler bilen zerurlyklaryna we garaşýan zatlaryna, şol sanda ekran şkafynyň maksadyna, görkeziş elementleriniň görnüşine, ekran kabinetiniň ululygyna, reňkine, materialyna we ş.m. düşünmek üçin habarlaşyň.

  Taslama shemasy

  Müşderiniň isleglerine görä, displeýiň daşky görnüşini we işleýşini düzüň we müşderini tassyklamak üçin 3D öwüşginleri ýa-da el bilen eskizleri beriň.

  Çyzgyny tassyklaň

  Jikme-jik dizaýny we material saýlamasyny goşmak bilen müşderi bilen displeý şkafynyň shemasyny tassyklaň.

  Nusga alyň

  Müşderiniň tassyklamagy üçin displeý şkafynyň prototiplerini dörediň.5. Önümçilik we önümçilik: Müşderiniň razylygyny alandan soň, ýoldaş ýaly ekran şkaflaryny öndürip başlaň.

  Önümçilik we önümçilik

  Müşderiniň razylygyny alandan soň, ýoldaş bilen displeý şkaflaryny öndürip başlaň.

  Hil barlagy

  Ekranyň şkafynyň müşderileriň talaplaryna we ülňülerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin önümçilik barlagynda hil barlagy geçirilýär.

  Diňe ekrandan has köp zat berýäris

  360 dereje-displeý-stend2

  Müşderiniň razylygyny alandan soň, ýoldaş bilen displeý şkaflaryny öndürip başlaň.
  Inerener satuwy
  Inerener satuw topary 30 minutda sitata
  Gözleg we gözleg
  24 sagatda mugt dizaýn
  Önümçilik
  3 günlük subutnama, 5 günde nusga almak
  Logisitika
  Ippingük daşama çykdajylaryňyzy mümkin boldugyça tygşytlap, gaplamagy yzygiderli optimizirläň
  Satuwdan soň
  Wideo görkezmek we ýygnamak aňsat we aňsat

  Modernty hakda

  24 ýyl dowam eden göreş, biz henizem gowulaşmaga çalyşýarys

  modernty hakda
  iş stansiýasy
  wyiousdanly
  ynamly

  Modernity Display Products Co. Ltd-de, ýokary hilli displeý stendlerimizi taýýarlamakda ýokary hilli materiallary ulanandygymyza buýsanýarys.Toparymyzdaky ökde hünärmenler, her önümiň jikme-jikliklere uly üns bilen ýasalmagyny üpjün etmek üçin köp işleýärler.Elmydama müşderini ajaýyp kanagatlandyrmaga çalyşýarys.Çalt we netijeli hyzmat bermäge borçlanýarys we müşderilerimiziň önümlerimizden kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin ähli tagallalary ederis. Çalt we netijeli hyzmatlary bermäge borçlanýarys we müşderilerimiziň önümlerimizden kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin ähli tagallalary ederis.

  AVADV (5)
  AVADV (4)
  AVADV (6)

  Fak

  1 display Ekranyň stendini beýleki elektrik önümlerinde sazlap bolarmy?
  Hawa. Ekran racky zarýad berijileri, elektrik diş çotgalaryny, elektron çilimleri, ses, surat enjamlary we beýleki mahabat we displeýleri özleşdirip biler.

  2 One Bir displeý stendi üçin iki materialdan köp saýlap bilerinmi?
  Hawa. Akril, agaç, metal we beýleki materiallary saýlap bilersiňiz.

  3 your Kompaniýaňyz ISO9001-den geçdi?
  Hawa.Ekran stend zawodymyz ISO şahadatnamasyndan geçdi.


 • Öňki:
 • Indiki: